Інклюзивна освіта

В дошкільному навчальному закладі функціонує 2 інклюзивні групи. Групи створені на базі ІІ молодших груп №4 і №5. Кількість дітей з особливими освітніми потребами – 4 дитини.

Інклюзивна освіта в дошкільному закладі.

Реформа освіти в Україні покликала до життя й реформу спеціальної освіти дітей з особливими потребами. У нашому суспільстві є різні категорії маленьких громадян, певна частина з яких має проблеми, пов’язані з розвитком , здоров’ям і, на жаль, сьогодні спостерігається тенденція до зростання кількості дітей, які потребують соціальної адаптації, корекційно-реабілітаційної допомоги. Конституція України, Закон України «Про освіту» гарантують усім дітям право на освіту, а, отже, і можливість реалізувати це право в усіх державних навчальний закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального та майнового стану, стану здоров’я, місця проживання та інших чинників.

В Україні діти з відхиленнями в розвитку здобувають освіту в спеціальних навчальних закладах або закладах комбінованого типу – спеціальних садках, групах, школах-інтернатах. Проте в Канаді, США, Європі на сьогодні нагромаджено значний досвід залучення дітей з особливими потребами до навчання до найближчих за місцем проживання навчальних закладах загального типу. Визнано, що діти в таких умовах краще адаптуються до навколишнього середовища, оволодівають соціальними навичками, почуваються більш потрібними в суспільстві.

Дедалі частіше чуємо і вживаємо новий термін інклюзивна освіта.

Інклюзія – вимога часу. Перші експериментальні кроки із запровадження альтернативної форми навчання дітей з особливими потребами вже зроблено. Це кроки до інклюзивної освіти – інноваційної моделі навчання, забезпечення рівного доступу до якісної освіти , включення дітей з особливими потребами в масову школу, (клас) , дитячий садок ( групу).

Інклюзивне навчання передбачає:

– перебування дитини з певними порушеннями в масовому загальноосвітньому класі( чи в масовій дошкільній групі), оволодіння нею знаннями, вміннями та навичками нарівні із здоровими однолітками;
– соціально-медико-педагогічний супровід дітей;
– забезпечення належних умов для навчання і виховання , корекційно-компенсаторної роботи;

Чільне місце в інклюзивній формі навчання посідає корекційно-розвивальна робота з дітьми,, які мають певні особливості, порушення психо – фізіологічного розвитку (логопедична допомога).

Гасло в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами – «Повір у себе!»

Актуальною , цікавою і досить ефективною є спільна форма роботи педагогічних працівників – бінарні уроки і заняття (логопед-вихователь, вчитель-логопед, психолог-вихователь, логопед-психолог, муз керівник – психолог (вихователь). Слід зазначити, що завдяки бінарній формі занять одночасно реалізуються корекційні, навчальні, виховні завдання.

В інклюзивному навчанні широко застосовуються прийоми ігротерапії, артотерапії (особливо з дітьми, які мають порушення мови, зору, слуху, ЗПР, ДЦП, розумову відсталість, як індивідуально, так і з підгрупами, у формі тематичних занять, вправ, ігор, інсценівок, свят, етюдів тощо.

Ігротерапія – терапія засобами ігрової діяльності, тобто побудова стосунків між дорослим і дитиною через гру.

Арттерапія – це корекція мовленнєвих, психосоматичних, психоемоційних процесів та відхилень в особистісному розвитку дитини за допомогою різних видів мистецтва.

Логопед, вихователь, психолог використовують різні види артотерапевтичних методик залежно від характеру порушень у дітей, компенсаторних можливостей організму, наприклад:
– імаготерапію – корекцію та розвиток за допомогою образів та театралізацій;
– вокалотерапію- корекцію співом;
– музикотерапію – корекцію через сприймання музики.

Концепція розвитку інклюзивної освіти. 

Концепція розвитку інклюзивної освіти розроблена відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері освіти, соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю. Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав людини (Декларації ООН про права людини, Конвенцій ООН про права інвалідів, про права дитини), Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами…

Читати далі >>>